Case: Opdrachtgever verbreekt eenzijdig de overeenkomst.

Cliënt verricht ICT-werkzaamheden voor een verzekeringsmaatschappij, een grote financiële instelling. De voor de werkzaamheden benodigde budgetten worden op centraal niveau aangevraagd en goedgekeurd. De werkzaamheden worden tot tevredenheid verricht. Facturen worden volledig en op tijd betaald.
Binnen de directie van de maatschappij ontstaat onenigheid over de toekomstige koers. Er moet worden gedigitaliseerd, daar is iedereen van overtuigd. Maar de wijze waarop, met welke ICT-tools en met welk gewenst tempo leiden tot verschillen van inzicht en, relatief snel, tot veel venijn.

De onderlinge verhoudingen tussen de bestuurders verslechteren dusdanig dat besloten wordt om alle toekomstgerichte projecten per direct te staken en budgetten te bevriezen. Projecten waar cliënt bij betrokken is en budgetten waar cliënt van afhankelijk is.

De guillotine valt. Cliënt wordt medegedeeld dat zijn werkzaamheden per direct worden gestaakt en dat ook ‘de resterende openstaande facturen niet meer worden betaald’. Cliënt is ten einde raad want de werkzaamheden die gedurende een periode van bijna 3 maanden zijn verricht dreigen onbetaald te blijven. Weliswaar niet onoverkomelijk maar allesbehalve een prettig vooruitzicht. Ook wil cliënt kunnen ‘leveren’ en daarin wordt hij overduidelijk gehinderd. Wat te doen? Ruzie maken met een grote opdrachtgever?

Afloop

Na bestudering van de Opdracht van Dienstverlening, de urenstaat en diverse e-mailberichten met, en van, de verzekeraar (waaruit grote waardering blijkt voor de verrichte werkzaamheden) wordt voorgesteld om de verzekeraar direct in gebreke te stellen en nakoming van de overeenkomst te eisen. Tevens wordt de verzekeraar aansprakelijk gesteld voor alle schade die cliënt onvermijdelijk gaat lijden door het eenzijdig verbreken van een overeenkomst. Uiteraard wordt ook betaling van alle openstaande facturen gevraagd.

Om de eisen kracht bij te zetten wordt de verzekeraar herinnert aan het feit dat toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) bijzonder kritisch is op bestuurders van financiële ondernemingen die worden betrokken, of dreigen betrokken te worden, in een juridische procedure.

Niet snel na de aankondiging van het voornemen tot het verzenden van een ingebrekestelling grijpt de afdeling Juridische Zaken van de verzekeraar in. Er wordt voorgesteld om te komen tot een gesprek waarin de gerezen problemen in een breder verband besproken zouden worden. Dit gesprek heeft plaats gevonden. Met als uitkomst dat partijen een acceptabele schikking zijn overeengekomen en, sans rancune, een toekomstgerichte relatie in stand hebben weten te houden.  

Nieuwe cases

Casus

"met vrienden investeren in onroerend goed"

Lees meer

Casus

"Groothandel laat importeur in de kou staan"

Lees meer

Casus

"Start-up struikelt over onduidelijke afspraken"

Lees meer