You may not be looking for trouble, but trouble may be looking for you!

Procedure behandeling van een unieke zaak

De procedure die wij volgen staat onderstaand, stap-voor-stap beschreven. Laat u daarbij verrassen door een aantal innovaties die wij bij dit type dienstverlening hanteren Lees meer>

Type zaak

Uniek ( u heeft een uniek, op zich zelf staand probleem en zoekt daarvoor hulp en ondersteuning)

1] Aanmelding

Online via aanmeldformulier. U kiest daarbij de beloningsoptie die u het meest aanspreekt. Toon mij nog even de beloningsopties van Shureluck B.V.

2] Bevestiging

Direct per e-mail naar het door u opgegeven e-mail adres.

3] Contact

Per telefoon, voor zover dit al niet heeft plaatsgevonden voor de aanmelding.

4] Voor onderzoek

Beperkt onderzoek om vast te stellen wat de win-en verhaalkansen zijn. Voor dit onderzoek worden, buiten het voorschot, geen additionele kosten in rekening gebracht. U ontvangt van ons een schriftelijke rapportage.

5] Besluit

U besluit op basis van de rapportage over het vervolg: stoppen of verder gaan.

6] Opdrachtverlening

Als U besluit verder te gaan geeft u Shureluck B.V. opdracht om u bij te staan bij uw conflict. U ontvangt een overeenkomst en, eventueel, een machtiging/volmacht verzoek ter ondertekening.  

7] Voorschotfactuur

U ontvangt een voorschot factuur die afhankelijk zal zijn van onze inschatting van de totale werkzaamheden. Na betaling van het voorschot vangen de werkzaamheden aan.

8] Volledig onderzoek

Een diepgaand financieel-juridisch onderzoek om de oorzaken en gevolgen van het conflict in beeld te brengen en van een waarde te voorzien (schade of onverschuldigd betaalde vergoedingen, verwerping of aanpassing financiële claim eiser, kwijtschelding schuld/krediet).

9] Rapportage

Wij brengen verslag uit. Uw tegenpartij wordt op de hoogte gebracht van uw versie van het conflict en uitgenodigd te reageren.

10] Besluit

Afhankelijk van de reactie van uw tegenpartij kan worden gekozen voor onderhandelingen, mediation of een juridische procedure.

1] Onderhandelingen: Met de tegenpartij wordt geprobeerd overeenstemming te bereiken over een voor u acceptabele compensatie. Als u accepteert eindigt de procedure eindigt en reken wij af op basis van gemaakte afspraken.

2] Mediation of Procedure: Als de tegenpartij zich blijft verzetten kunt u besluiten een mediator in te schakelen of een juridische procedure te starten (zie volgende stap).

 

De hierna volgende stappen zijn optioneel en alleen van toepassing als u besluit verdere actie te nemen.

11] Keuze mediator of advocaat

Shureluck B.V. organiseert een gesloten veiling waar een beperkt aantal dienstverleners voor worden uitgenodigd en in het bezit gesteld van uw geanonimiseerde dossier.

Aan alle veiling deelnemers zal worden gevraagd tegen welke condities zij de zaak willen aannemen. Ook zal ze worden gevraagd een financieel bod te doen om de zaak te verwerven. Dit bod zal voor 50% met uw worden gedeeld.

U selecteert de mediator of advocaat wiens verhaal u het meeste aanspreekt.

U gaat met de door u geselecteerde mediator of advocaat een overeenkomst aan waar Shureluck B.V. geen onderdeel van uitmaakt of verantwoordelijkheid voor draagt. Wel blijven wij op verzoek beschikbaar voor overleg of aanvullende werkzaamhede

Wij accepteren en/of vragen geen bemiddelings- vergoeding van de mediator of advocaat voor de bemiddeling zodat wij geen financieel belang hebben bij de duur of uitkomst van de procedure.

12] Start procedure of mediation

Door de advocaat wordt de procedure aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechtbank in de statutaire zetel van gedaagde.

De mediator zal betrokken partijen zelf uitnodigen en het mediation traject starten en afronden.

13] Finale declaratie

Mocht u hebben gekozen voor een beloning op basis van een succesfee dan zal, uitsluitend als de zaak voor u een positief verloop kent, een finale afrekening plaatsvinden. In de afrekening worden, voordat wij onze succesfee berekenen, de kosten van de mediator of advocaat in mindering gebracht op uw compensatie.

Heeft u last van een financieel conflict

Wij staan voor u klaar